โรคความดันโลหิตสูง โรคเรื้อรัง

โรคความดันสูงมีผลข้างเคียงหรือไม่ ?
โรคความดันสูงไม่ใช่โรคติดต่อ แต่เป็นโรคเรื้อรังรักษาให้หายได้แต่หายยาก ทั้งนี้สามารถควบคุมได้หากว่ามีการรักษาและควบคุมอาการมาตั้งแต่ต้น ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกินยาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ขาดยา

ในทางกลับกันหากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่มีการดูแลตัวเอง ปล่อยปะละเลยทำตามใจตัวเองเหมือนแต่ก่อน ทั้งนี้มักจะมีอาการรุนแรงมากขึ้น ตามมาอาจเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน อาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ , โรคหลอดเลือดสมอง , โรคไตเรื้อรัง ที่อาจทำให้พิการและเสียชีวิตได้ นอกจากนั้นก็อาจจะมีเป็นโรคหลอดเลือดของจอตาและของประสาทตาที่ส่งผลให้ตาบอดได้

เพื่อให้เข้าใจความเป็นไปของโรคความดันสูงได้มากขึ้น สามารถแบ่งออกเป็นระยะตามความรุนแรงของโรค จากน้อยไปหามากได้ดังนี้
• ความดันโลหิตในผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคความดันสูง คือ 120-139/80-89 มม.ปรอท มีแนวทางการรักษาโดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต แต่แพทย์จะยังคงไม่ให้ยาลดความดันโลหิต

• โรคความดันสูงระยะที่ 1 ที่ความดันโลหิตจะอยู่ในช่วง 140-159/90-99 มม.ปรอท

• โรคความดันสูงระยะที่ 2 ที่ความดันโลหิตอยู่ในระดับตั้งแต่ 160/100 มม.ปรอทขึ้นไป

• โรคความดันสูงที่จะต้องเดินทางไปพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง คือ ความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 180/110 มม.ปรอทขึ้นไป เพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ทำให้เกิดโรคหัวใจ สมอง ไต ล้มเหลว

• โรคความดันสูงที่จะต้องพบแพทย์ฉุกเฉิน ที่ความดันโลหิตจะอยู่ในระดับตั้งแต่ 220/140 มม.ปรอทขึ้นไป เพราะการเกิดความดันโลหิตสูงในระดับนี้มักจะเป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งมาจากการล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น หัวใจ สมอง และไต

ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตต้องปรับพฤติกรรมในการทานอาหารต้องเลือกทานมากขึ้นทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้ว รวมถึงปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตด้วย จึงควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และทำจิตใจเบิกบาน ผ่อนใส ไม่เครียด